Tarkista nämä asiat tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Nainen tarkistamassa tilinpäätöstä

Taloyhtiön tilinpäätösasiakirjat kannattaa lukea läpi tarkasti ennen yhtiökokousta. Tiedätkö, mihin lukuihin ja tietoihin asiakirjoissa kannattaa kiinnittää huomiota? Muista tarkistaa ainakin seuraavat.

1. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, ja sen ohella on laadittu toimintakertomus

Taloyhtiön tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista. Jos jokin asiakirjoista puuttuu, tilinpäätös on virheellinen. Lisäksi taloyhtiön on laadittava toimintakertomus.

Tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen on lain mukaan annettava oikea ja riittävä kuva yhtiön toiminnasta ja taloudesta. Käytännössä asiakirjojen tulee sisältää tiedot, joiden perusteella lukija pystyy arvioimaan taloyhtiön tilikauden tuloksen muodostumista ja rahoituksellista tilannetta.

2. Tuloslaskelma noudattaa kiinteistökaavaa

Taloyhtiön tuloslaskelma osoittaa, miten yhtiön tulos on tilikauden aikana muodostunut. Tuloslaskelma laaditaan niin sanotun kiinteistökaavan mukaisesti. Siinä tulee olla eriteltyinä tilikauden ajalta

 • kiinteistön tuotot (vastikkeet, käyttökorvaukset, vuokrat ym.)
 • luottotappiot ja oikaisuerät
 • kiinteistön hoitokulut (henkilöstökulut, kiinteistönhoito- ja siivouskulut ym.)
 • hoitokate (= kiinteistön tilikauden tulojen ja menojen erotus)
 • poistot ja arvonalentumiset
 • rahoitustuotot- ja kulut
 • voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
 • tilinpäätössiirrot
 • välittömät verot
 • tilikauden voitto/tappio tai ylijäämä/alijäämä.

Lisäksi tuloslaskelmassa tulee olla mukana edellisen tilikauden vertailutiedot.

3. Tase on tasekaavan mukainen

Taloyhtiön taseesta selviävät yhtiön varallisuus, velat ja oma pääoma tilikauden viimeisenä päivänä. Taseen on noudatettava lakisääteisen tasekaavan rakennetta. Tase jakautuu Vastaavaa ja Vastattavaa -puoliin.

Vastaavaa-puolella esitetään taloyhtiön varat. Vastaavat jakautuvat

 • pysyviin vastaaviin (mm. aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, maa- ja vesialueet, sijoitukset)
 • vaihtuviin vastaaviin (mm. vaihto-omaisuus, pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit).

Vastattavaa-puolella esitetään taloyhtiön rahoituksen lähteet. Vastattavat jakautuvat

 • omaan pääomaan (mm. osakepääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio)
 • tilinpäätössiirtojen kertymään (mm. asuintalovaraus ja muut verotusperusteiset varaukset)
 • pakollisiin varauksiin
 • vieraaseen pääomaan (esim. lainat ja velat).

Tasekaavasta saa jättää kohtia pois ainoastaan silloin, jos kyseiseen kohtaan ei tule lukua tilikaudelta eikä edeltävältä tilikaudelta.

Taseessa kuuluu esittää myös edellisen tilikauden vertailutiedot.

4. Tarvittavat lisätiedot annetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa

Liitetiedoilla voidaan tarvittaessa täydentää tuloslaskelmaa ja tasetta. Liitetiedoissa voi olla esimerkiksi tiedot annetuista panteista, kiinnityksistä ja takauksista.  Lisäksi voidaan selvittää esimerkiksi tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Liitetietojen tulee vastata tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä tietoja.

5. Toimintakertomus sisältää lakisääteiset tiedot

Toimintakertomuksessa annetaan taloyhtiön toiminnasta sellaisia tietoja, jotka eivät käy selvästi ilmi tilinpäätöksestä mutta joita osakkaat tarvitsevat yhtiön taloudellisen tilanteen ja toiminnan arviointiin. Toimintakertomuksen tulee sisältää seuraavat asunto-osakeyhtiölaissa määritellyt tiedot:

 • tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastiketta peritään taloyhtiössä eri tarkoituksiin eri perustein (= vastikerahoituslaskelmat)
 • tiedot pääomalainojen pääasiallisista lainaehdoista sekä lainoille kertyneestä kuluksi kirjaamattomasta korosta
 • tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat sijaitsevat
 • tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen (esim. suuret investoinnit, korjaushankkeet, isännöitsijän vaihtuminen)
 • tiedot talousarvion toteutumisesta ja selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden
 • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä (esim. suunnitteilla olevat korjaushankkeet)
 • hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi tai esitys mahdollisen muun vapaan oman pääoman jakamisesta
 • selvitys yhtiön rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä sekä selvitys yhtiön hallussa olevista omista osakkeista
 • selvitys yhtiön varojen riittävyydestä, jos oma pääoma on mennyt negatiiviseksi eikä tehdä osakepääoman menettämisestä ilmoitusta kaupparekisteriin.

Toimintakertomuksessa voi olla myös muita tietoja, jos ne ovat olennaisia ja oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta tärkeitä.

Toimintakertomuksen tiedot eivät saa olla ristiriidassa tilinpäätöksen tietojen kanssa.

Haluatko oppia ymmärtämään paremmin taloyhtiösi tilinpäätöksen lukuja? Ota oppaaksesi tilinpäätösasiakirjojen tarkistamiseen Taloyhtiön pieni tilinpäätösopas >>

Tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen laadintaan saat ohjeet Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös -kirjasta >>

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Ostoskori
Scroll to Top