Kiinteistömedian palvelujen yleiset ehdot

1. Termit

Kiinteistömedialla tarkoitetaan Kiinteistömedia Oy:tä (y-tunnus 0108801–6), joka on suomalainen osakeyhtiö.

Palvelulla tarkoitetaan Kiinteistömedian tuottamaa ja/tai välittämää palvelua, joka voi koostua sisällöstä (tekstistä, kuvasta, jne.) eri muodoissaan, ohjelmakoodista, toiminnallisuuksista ja/tai Kiinteistömedian tuottamista työsuorituksista, jne. Palvelu voi olla olemukseltaan aineeton ja/tai olla käytettävissä tietoverkon tai tapahtumaan osallistumisen avulla ja/tai sisältää fyysisiä esineitä, kuten kirjoja tai laitteita.

Asiakkaalla tarkoitetaan organisaatiota tai kuluttajaa, joka käyttää Palvelua Sopimuksen perusteella. Kun viitataan Asiakkaana olevan organisaation palveluksessa olevaan luonnolliseen henkilöön, joka käyttää Palvelua, käytetään termiä Käyttäjäasiakas. Kun viitataan nimenomaisesti kuluttajaan asiakkaana erotukseksi organisaatiosta tai sen Käyttäjäasiakkaasta, käytetään termiä Kuluttaja-asiakas.

Sopimuksella tarkoitetaan Kiinteistömedian ja Asiakkaan (eli Sopijapuolten) välistä sitovaa sopimusta, joka syntyy Sopimuksentekohetkellä jollakin seuraavista tavoista:

  1. kun Sopijapuolet allekirjoittavat Palvelua koskeva kirjallisen sopimuksen;
  2. kun Asiakas on hyväksynyt Palvelua koskevan tarjouksen ja saa siitä tilausvahvistuksen;
  3. kun Asiakas hankkii Palvelun käyttöönsä Kiinteistömedian verkkokaupasta;
  4. kun Asiakas saa Palvelun käyttöönsä Kiinteistömedian myöntämän muun käyttöoikeuden perusteella, esimerkiksi testitunnusten tai linkin avulla.

Yleisillä ehdoilla tarkoitetaan tätä dokumenttia. Sopijapuolet noudattavat Yleisiä ehtoja, elleivät ne ole joiltakin osin Sopimuksessa nimenomaisesti sopineet toisin. Sopimuskokonaisuus pätemisjärjestyksessään muodostuu 1) Sopimuksesta, 2) sen muusta kirjallisesta liiteaineistosta ja 3) Yleisistä ehdoista.

2. Palveluiden kehittyvä luonne

Palvelut on tarkoitettu jatkuvasti käytettäväksi, ja siksi Palveluiden sisältöjä, ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään, päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Sopimuksen tehdessään Asiakas on tietoinen ja hyväksyy, että Palvelun sisältö, ominaisuudet ja toiminnallisuudet voivat muuttua Sopimuksentekohetken jälkeen. Samoin olosuhteiden, lainsäädännön tai tekniikan muuttuessa jotkin sisällöt, ominaisuudet ja toiminnallisuudet saattavat Sopimuksentekohetken jälkeen entisellään säilyessään viitata aiempiin lakeihin, määräyksiin ja tekniikoihin, jotka eivät enää ole käytössä.

Kiinteistömedian tuottamien Palveluiden tarkoituksena on auttaa Asiakasta ja sen Käyttäjäasiakkaita työhön ja/tai luottamustoimiin liittyvissä tehtävissä. Tästä yleisestä käyttötarkoituksestaan huolimatta

Kiinteistömedia pyrkii viestimään Asiakkailleen kaikista tulevista ja toteutuneista Palvelun sisältöä, ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia koskevista muutoksista sekä Palvelun pääasiallisista käyttötarkoituksista ja -tavoista. Mikäli Asiakas ei hyväksy Palvelua koskevaa muutosta tai ei koe Palvelun soveltuvan Asiakkaan käyttötarkoitukseen, Asiakkaalla on mahdollisuus lopettaa Palvelun käyttö Palvelun Yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakas ei ole oikeutettu alennukseen, korvaukseen tai hyvitykseen kuluvalta ja jo maksetulta sopimuskaudelta.

3. Palveluiden henkilökohtaisuus

Henkilökohtainen tunnistautuminen: Kiinteistömedian tuottamien Palveluiden käyttö perustuu lähtökohtaisesti Asiakkaan organisaatiokohtaiseen ja/tai Käyttäjäasiakkaan henkilökohtaiseen käyttökokemukseen. Siksi Palveluiden käyttö pääsääntöisesti edellyttää Asiakkaan ja/tai Käyttäjäasiakkaan rekisteröitymistä ja/tai tunnistamista, joiden perusteella Käyttäjäasiakas saa Kiinteistömedialta Palvelun käytön mahdollistavan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan tai muun tunnistamisen mahdollistavan tunnisteen. Käyttäjätunnuksen, salasanan ja muun tunnisteen muodostamistavan päättää Kiinteistömedia.

Organisaatiokohtainen tunnistautuminen: Kiinteistömedian joitakin Palveluita on mahdollista käyttää organisaatiokohtaisen tunnisteen avulla, esimerkiksi sijoittamalla Palveluun vievä linkki Asiakkaan omaan verkkoympäristöön. Tällöin Kiinteistömedia ei ole velvollinen takaamaan, että Palvelun henkilökohtaisen käyttökokemuksen mahdollistavat sisällöt, ominaisuudet ja toiminnallisuudet (kuten henkilökohtaiset muistilaput tai kurssivastausten tallentuminen) ovat Asiakkaan käytettävissä. Kiinteistömedialla on oikeus päättää, mihin Palveluihin ja mille Asiakkaille tehdään mahdolliseksi organisaatiokohtainen tunnistaminen Palveluihin pääsemiseksi. Kiinteistömedialla on myös oikeus edellyttää Asiakkaalta erityistoimenpiteitä, mikäli Sopijapuolet sopivat Palveluiden käyttämisestä organisaatiokohtaisen tunnistuksen avulla. Näiden erityistoimenpiteiden toteutuksesta ja kustannuksista vastaa Asiakas.

Asiakas ja/tai Käyttäjäasiakas voi rekisteröityä Palveluun Sopimuksen tekemisen yhteydessä, itsepalveluna Kiinteistömedian verkkokaupassa tai esimerkiksi puhelimitse suullisesti tehdyn tilauksen yhteydessä. Asiakas voi myös hoitaa Käyttäjäasiakkaiden rekisteröimisen näiden puolesta silloin, kun Käyttäjäasiakkaat ovat Asiakkaaseen työ- tai toimeksiantosuhteessa tai opiskelijoita Asiakkaan ollessa oppilaitos. Näin tapahtuvan rekisteröitymisen lainmukaisuudesta vastaa Asiakas.

Palvelun käytön mahdollistava käyttäjätunnus ja/tai salasana tai muu tunniste ovat henkilökohtaisia, eikä Asiakas tai Käyttäjäasiakas saa luovuttaa niitä ulkopuoliselle. Käyttäjäasiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi oman organisaationsa lisäksi Kiinteistömedialle, mikäli hän epäilee tunnustensa päätyneen ulkopuolisen tietoon. Asiakas vastaa tältä osin Käyttäjäasiakkaidensa toiminnasta niin kuin omastaan.

Käyttäjäasiakas voi vaihtaa itse salasanansa Kiinteistömedian verkkosivuilla tai tilata kadonneen salasanan tilalle uuden. Myös mikäli Käyttäjäasiakkaan sähköpostiosoite muuttuu, hänen tulee olla yhteydessä Kiinteistömedian asiakaspalveluun (p. 075 757 8591).

Kiinteistömedia Oy noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä ja henkilötietojen käsittelyä koskevia hyviä käytänteitä. Tutustu tietosuojaselosteeseemme.

4. Palvelun käyttö

Digitaaliset Palvelut ovat käytettävissä Kiinteistömedian verkkosivuilla, Kiinteistömedian osoittamassa muussa sijainnissa, esimerkiksi Asiakkaan omassa verkkoympäristössä, tai Kiinteistömedian julkaisemassa sovelluksessa, jonka Asiakas asentaa omalle laitteelleen.

Ennen Sopimuksen tekemistä Asiakkaalla on velvollisuus selvittää, mitä tietoteknisiä ja muita valmiuksia Palvelun käyttäminen edellyttää. Digitaaliset Palvelut edellyttävät pääsääntöisesti tiedonsiirtokapasiteetiltaan riittävää internet-yhteyttä sekä ajanmukaista laitetta ajanmukaisine käyttöjärjestelmineen ja muine ohjelmistoineen. Niiden kustannuksista ja tietoturvasta vastaa Asiakas.

Kiinteistömedian Palveluita voi käyttää yleisimmillä laite–käyttöjärjestelmä–ohjelmisto-yhdistelmillä. Kiinteistömedia varaa kuitenkin oikeuden määrittää, mitä nämä yleisimmät yhdistelmät ovat, eikä ole velvollinen mahdollistamaan Palvelujen käyttöä millä tahansa yhdistelmällä tai selainversiolla. Suositeltavia selainohjelmia ovat viimeisimmät versiot Microsoft Edge-, Mozilla Firefox- ja Google Chrome -selainohjelmista. Ladattaviin lomakkeisiin suositellaan pdf-lukijaa, esimerkiksi Adobe Reader -ohjelmaa.

 Kiinteistömedia tarjoaa Palveluiden käyttöön tukea, joka pyrkii myös ratkaisemaan Asiakkaan havaitsemia, Palveluun liittyviä teknisiä ongelmia ja antaa neuvontaa toimivista laite–käyttöjärjestelmä–ohjelmisto-yhdistelmistä. Tuki on Asiakkaan käytettävissä aikoina, jotka määrittää Kiinteistömedia.

Mikäli Palvelu sisältää Kiinteistömedian tarjoaman laitteen, jolla Palvelua on tarkoitus käyttää, laite on osa Palvelua, eikä laitteen omistusoikeus siirry Asiakkaalle. Sen sijaan Asiakas saa käyttöoikeuden laitteeseen Palvelun keston ajaksi ja sitoutuu käyttämään ja säilyttämään laitetta huolellisesti kuin omaansa. Kiinteistömedia antaa osana Palvelua laitteen käyttöohjeet. Kiinteistömedia ei ole velvollinen antamaan tukea käyttöohjeiden vastaiselle tai siitä poikkeavalle laitteen käytölle tai korvaamaan Asiakkaalle uutta laitetta rikkoontuneen tai vikaantuneen tilalle.

 

5. Lisenssiehdot voivat muuttua

Kuhunkin Palveluun liittyvät tarjolla olevat lisenssityypit ja niihin liittyvät ehdot (kuten hinta, käyttöoikeuden laajuus, jne.) päättää Kiinteistömedia.

Lisenssi antaa Käyttäjäasiakkaalle henkilökohtaisen käyttöoikeuden tai Asiakkaalle organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden, joka muodostuu useista Kiinteistömedian tai Asiakkaan jakamista henkilökohtaisista käyttöoikeuksista tai linkistä. Ne voivat myös muodostaa yhdistelmän, jossa osa Palvelusta tai sen sisällöistä, ominaisuuksista tai toiminnallisuuksista on Käyttäjäasiakkaan käytettävissä organisaation lisenssin perusteella ja osa Käyttäjäasiakkaan henkilökohtaisen lisenssin perusteella. Kiinteistömedialla on oikeus liittää samaan käyttäjätunnukseen saman Käyttäjäasiakkaan eri lisenssejä riippumatta siitä, miten ne on hankittu ja mihin ne perustuvat.

Lisenssi määrittää Kiinteistömedian Asiakkaalle ja sen Käyttäjäasiakkaille annettujen käyttöoikeuksien kaupalliset ja muut ehdot. Kiinteistömedialla on oikeus muuttaa lisenssin ehtoja samaan tapaan kuin sillä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia sekä lisenssin juridisia ja teknisiä ehtoja tai Yleisiä ehtoja kesken lisenssikauden, mutta lisenssiä koskevat mahdolliset hintamuutokset astuvat voimaan vasta seuraavasta lisenssikaudesta alkaen.

Muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan lisenssikauden alkamista, esim. laskun yhteydessä tai sähköpostitse. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään lisenssikauden päätteeksi ilmoittamalla asiasta Kiinteistömedian asiakaspalveluun viimeistään kahden viikon (14 vrk) kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinta- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta, ja ne koskevat välittömästi kaikkia lisenssejä.

6. Lisenssi jatkuu, kunnes se päätetään

Mikäli Sopimus tai Sopimuksen mukainen lisenssi on määräaikainen, lisenssiä ei voi irtisanoa kesken Sopimus- tai lisenssikauden. Mikäli lisenssi perustuu Kiinteistöliiton jäsenetuun tai muuhun erikoishintaiseen tarjoukseen, lisenssin voi peruuttaa vasta jäsenedun tai tarjouksen mukaisen lisenssin päättyessä.

Muussa tapauksessa lisenssi on voimassa toistaiseksi. Lisenssikausi on pääsääntöisesti vähintään 12 kuukautta ja jatkuu ilman eri ilmoitusta tai eri Sopimusta vuoden kerrallaan edellisen lisenssikauden päätyttyä, kunnes jompikumpi Sopijapuoli irtisanoo lisenssin, ei kuitenkaan aiemmin kuin milloin Palvelun määritelty minitilausjakso on täyttynyt.

Seuraavan lisenssikauden irtisanominen on tehtävä viimeistään kuukautta (30 vuorokautta) ennen irtisanottavan tilausjakson alkamista, ellei kyse ole lisenssiehtojen muutoksesta johtuvasta irtisanomisesta, jolloin riittää, että irtisanominen on tehty viimeistään kahden viikon (14 vuorokauden) kuluessa siitä, kun Asiakas sai muutoksesta tiedon.

Lisenssikausi laskutetaan ja maksetaan kokonaisuudessaan aina lisenssikauden alussa, ja maksun suorittaminen antaa Asiakkaalle oikeuden Palvelun käyttämiseen koko lisenssikauden ajaksi. Mikäli Asiakas lopettaa Palvelun käytön kesken lisenssikauden, hänellä ei ole oikeutta saada hyvitystä, palautusta tai korvausta jäljellä olevasta lisenssikaudesta.

Kiinteistömedia perii lisenssistä Sopimuksen mukaisen hinnan, tai jos hintaa ei ole erikseen sovittu, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Mikäli hinnastoa ei julkisesti ole jonkin Palvelun osalta saatavilla, käytetään Kiinteistömedian asiakas- ja tuotehallintajärjestelmässä olevaan hintatietoa. Tarjoushintoihin ei voi yhdistää muita alennuksia tai jäsenetuja.

7. Palvelun peruuttaminen

Asiakkaalla, joka ei ole Kuluttaja-asiakas, ei ole oikeutta peruuttaa tilattua Palvelua sen jälkeen, kun Sopimus on syntynyt ja Palvelun käytön mahdollistava tunnus toimitettu, ellei Sopimuksessa nimenomaisesti kirjallisesti ole sovittu Palvelun olevan Asiakkaalla koe- tai testikäytössä.

Kuitenkin Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa. Se tapahtuu ilmoittamalla asiasta Kiinteistömedian asiakaspalveluun puhelimitse (075 757 8591), sähköpostitse (asiakaspalvelu@kiinteistomedia.fi) tai peruutuslomakkeella. Peruutusoikeutta ei ole, jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruutusajan päättymistä Kuluttaja-asiakkaan nimenomaisen ennakkosuostumuksen tai pyynnön perusteella.

8. Oikeudet

Asiakas tai Käyttäjäasiakas ei saa luovuttaa Palvelua tai mitään osaa siitä edelleen. Myös Palvelun käyttöoikeuden, lisenssin käyttäjätunnuksen, salasanan, muun tunnisteen tai itse Sopimuksen edelleenluovuttaminen, siirtäminen, lainaaminen tai vuokraus on kielletty.

Palvelu kokonaisuudessaan, siihen sisältyvä tietokanta sekä sen sisältämät tietokoneohjelmat ja aineistot, mukaan lukien Palvelun tietosisältö, ovat tekijänoikeuslain 1 §:ssä mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu Kiinteistömedialle ja lisäksi mahdollisesti sen yhteistyökumppaneille ja tekijöille. Käyttäjäasiakas saa käyttää Palvelua laitteellaan ja tulostaa Palvelun aineistoa omaan henkilökohtaiseen työ- tai muuhun käyttöönsä. Lisäksi Käyttäjäasiakkaalla on oikeus ottaa Palvelusta tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvä tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Palvelusta otetut lainaukset eivät saa muodostaa olennaista osaa Asiakkaan teoksen tai asiakirjan sisällöstä.

Asiakas saa Sopimuksella ainoastaan Sopimuksen ja Yleisten ehtojen tarkoittaman käyttöoikeuden Palveluun ja sen aineistoihin. Käyttäjäasiakkaalla ei ole oikeutta kopioida Palvelun tuotteiden sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä on sallittu eikä kopioida Palveluun sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia.

Mikäli Asiakas tai Käyttäjäasiakas luovuttaa linkin taikka käyttäjätunnuksen ja salasanan eteenpäin tai muutoin toimii Yleisten ehtojen vastaisesti, Sopimuksen mukainen käyttöoikeus lakkaa, ja Kiinteistömedialla on oikeus sulkea Asiakkaan tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Lisäksi Asiakas ja/tai Käyttäjäasiakas voi joutua korvausvastuuseen Kiinteistömedialle aiheuttamastaan vahingosta.

 
9. Vastuut

Kiinteistömedia pyrkii parhaalla tavallaan ylläpitämään Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston sisällön ajantasaisena, oikeellisena ja asianmukaisena ja varmistumaan siitä, että Palveluiden sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat Palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Kiinteistömedia ei kuitenkaan vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista taikka Palvelun sisältämien tietojen sisällöstä, käytöstä tai tulkinnasta. Asiakas vastaa itse siitä, mihin Asiakkaan tarkoitukseen ja miten se Palvelu(j)a hyödyntää. Kiinteistömedia ei vastaa siitä, että Palvelu soveltuu Asiakkaan kulloiseenkin käyttötarkoitukseen.

Kiinteistömedia ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista, esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä tietoliikenneyhteyksien tai internetin mahdollisista toimintakatkoista johtuvista vahingoista. Kiinteistömedia ei vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua Palvelun toiminnasta tai siitä, ettei palvelu toimi.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Kiinteistömedian ylläpitämille verkkosivuille. Kiinteistömedia ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Lomakepalvelun Asiakas sitoutuu noudattamaan Euroopan Unionin ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä tallentaessaan lomakepalveluun henkilötietoja. Tallentamiensa henkilötietojen osalta lomakepalvelun käyttäjä on Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä ja Kiinteistömedia henkilötietojen käsittelijä.

Lomakepalvelun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan näiden ehtojen liitteenä olevan tietojenkäsittelysopimuksen ehtoja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas omistaa lomakepalveluun tallettamansa tiedot ja että ne hävitetään 14 vuorokauden kuluttua lomakepalvelun käyttöoikeuden päättymisestä.

10. Muut ehdot

Kiinteistömedialla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävät maksut laiminlyödään tai jos Asiakas tai Käyttäjäasiakas käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa suomeksi.

Jos Kiinteistömedian ja Kuluttaja-asiakkaan välistä Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi Sopijapuolten välisillä neuvotteluilla, Kuluttaja-asiakas voi myös saattaa sopimusta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen sitä Kuluttaja-asiakkaan on suositeltavaa olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Muutoshistoria:

PäivämääräKohdatMuutoksen sisältö
18.1.2021Uusi versioJulkaisu
Scroll to Top