Opi lukemaan taloyhtiön tilinpäätöstä ja toimintakertomusta oikein

Taloyhtiön tilinpäätösasiakirjoja voi olla vaikeaa lukea. Niihin kannattaa kuitenkin tutustua tarkasti ennen taloyhtiön yhtiökokousta. Tiedätkö itse, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota yhtiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa? Muista tarkistaa ainakin seuraavat asiat.

1. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot ja tilinpäätöksen ohella on laadittu toimintakertomus

Taloyhtiön tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista. Jos jokin asiakirjoista puuttuu, tilinpäätös on virheellinen. Lisäksi taloyhtiön on laadittava toimintakertomus.

Tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen on lain mukaan annettava oikea ja riittävä kuva yhtiön toiminnasta ja taloudesta. Käytännössä asiakirjojen tulee sisältää tiedot, joiden perusteella esimerkiksi osakas pystyy arvioimaan taloyhtiön tilikauden tuloksen muodostumista ja rahoituksellista tilannetta.

2. Tuloslaskelma noudattaa kiinteistökaavaa

Taloyhtiön tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten yhtiön tulos on tilikauden aikana muodostunut. Tuloslaskelma laaditaan niin sanotun kiinteistökaavan mukaisesti. Siinä tulee olla eriteltyinä tilikauden ajalta

 • kiinteistön tuotot (esim. vastikkeet, vuokrat)
 • luottotappiot ja oikaisuerät
 • kiinteistön hoitokulut (esim. henkilöstökulut, kiinteistönhoito- ja siivouskulut)
 • hoitokate (= kiinteistön tilikauden tulojen ja menojen erotus)
 • poistot ja arvonalentumiset
 • rahoitustuotot- ja kulut
 • voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
 • tilinpäätössiirrot
 • välittömät verot
 • tilikauden voitto/tappio tai ylijäämä/alijäämä.

Lisäksi tuloslaskelmassa kuuluu esittää edellisen tilikauden vertailutiedot.

Jos mainittuja tietoja ei löydy tuloslaskelmasta, laskelmaa ei ole laadittu oikein.

3. Tase on tasekaavan mukainen

Taloyhtiön taseesta selviävät yhtiön varallisuus, velat ja oma pääoma tilikauden viimeisenä päivänä. Taseen on noudatettava lakisääteisen tasekaavan rakennetta. Tase jakautuu Vastaavaa ja Vastattavaa -puoliin.

Vastaavaa-puolella esitetään taloyhtiön varat. Vastaavat jakautuvat

 • pysyviin vastaaviin (mm. aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, maa- ja vesialueet, sijoitukset)
 • vaihtuviin vastaaviin (mm. vaihto-omaisuus, pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit).

Vastattavaa-puolella esitetään taloyhtiön rahoituksen lähteet. Vastattavat jakautuvat

 • omaan pääomaan (mm. osakepääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio)
 • tilinpäätössiirtojen kertymään (mm. asuintalovaraus ja muut verotusperusteiset varaukset)
 • pakollisiin varauksiin
 • vieraaseen pääomaan (esim. lainat ja velat).

Tasekaavasta voidaan jättää kohtia pois ainoastaan silloin, jos kyseiseen kohtaan ei tule lukua tilikaudelta eikä edeltävältä tilikaudelta. Taseessa kuuluu myös esittää edellisen tilikauden vertailutiedot.

4. Tarvittavat lisätiedot annetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa

Liitetiedoilla voidaan tarvittaessa täydentää toimintakertomusta, tuloslaskelmaa ja tasetta. Liitetiedoissa voi olla esimerkiksi tiedot annetuista panteista, kiinnityksistä ja takauksista.  Lisäksi voidaan selvittää esimerkiksi tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Liitetietojen tulee vastata tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä tietoja.

5. Toimintakertomus sisältää lakisääteiset tiedot

Toimintakertomuksessa annetaan taloyhtiön toiminnasta sellaisia tietoja, jotka eivät käy selvästi ilmi tilinpäätöksestä mutta joita osakkaat tarvitsevat yhtiön taloudellisen tilanteen ja toiminnan arviointiin. Toimintakertomuksen tulee sisältää seuraavat asunto-osakeyhtiölaissa määritellyt tiedot:

 • tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastiketta peritään taloyhtiössä eri tarkoituksiin eri perustein (= vastikerahoituslaskelmat)
 • tiedot pääomalainojen pääasiallisista lainaehdoista sekä lainoille kertyneestä kuluksi kirjaamattomasta korosta
 • tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat sijaitsevat
 • tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen (esim. suuret investoinnit, korjaushankkeet, isännöitsijän vaihtuminen)
 • tiedot talousarvion toteutumisesta ja selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden
 • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä (esim. suunnitteilla olevat korjaushankkeet)
 • hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi tai esitys mahdollisen muun vapaan oman pääoman jakamisesta
 • selvitys yhtiön rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä sekä selvitys yhtiön hallussa olevista omista osakkeista
 • selvitys yhtiön varojen riittävyydestä, jos oma pääoma on mennyt negatiiviseksi eikä tehdä osakepääoman menettämisestä ilmoitusta kaupparekisteriin.

Toimintakertomuksessa voi olla myös muita olennaisia, oikean ja riittävän kuvan kannalta tärkeitä tietoja. Toimintakertomuksen tiedot eivät saa olla ristiriidassa tilinpäätöksen tietojen kanssa.

Haluatko oppia ymmärtämään entistä paremmin oman taloyhtiösi tilinpäätöksen lukuja? Ota oppaaksesi tilinpäätöksen lukemiseen ja sen asiakirjojen tarkistamiseen Taloyhtiön pieni tilinpäätösopas.

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Vieritä ylös

Osallistu käyttäjätutkimukseen

Arvomme vastanneiden kesken S-ryhmän 50 euron lahjakortteja.

Tutkimukseen vastaaminen vie vain 5 minuuttia.

Kysy tuotteistamme tai anna palautetta